Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M na rynku NewConnect

By

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1296/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta. Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 8 grudnia 2016 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 8 grudnia 2016 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLMPAY000017”. Akcje, o których mowa powyżej będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MPAY” i oznaczeniem „MPY”.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.