Raport bieżący nr 70/2023

By

Data sporządzenia 30.11.2023r.

Temat:  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku dla akcji mPay spółka akcyjna

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka wypowiedziała Umowę o pełnienie funkcji Animatora rynku dla akcji „MPAY” Spółka Akcyjna zawartą 19 kwietnia 2021 r. z Dom Maklerski BPS Spółka Akcyjna ze skutkiem na dzień 30 listopada 2023 r. Jednocześnie Zarząd mPay informuje, że od dnia 01 grudnia 2023 r. jedynym Animatorem rynku dla akcji Spółki jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna.