Raport bieżący ESPI 7/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

By

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 r. oraz w dniu 1 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od „US.EN.EKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem mPay S.A., sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

19MAR_26_i_27.01.2023_US.EN.EKO

19MAR_30_i_31.01.2023_US.EN.EKO