Raport bieżący ESPI 47/2022 mPay podpisał list intencyjny w zakresie dostawy do mPay technologii do obsługi usług AIS i PIS

By

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 27 grudnia 2022 r. podpisała list intencyjny ze spółką FIZEN sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: Narutowicza 40 lok. 1, 90-135 Łódź, NIP: 7252309077, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 900414 _”FIZEN”_, dotyczący dostarczenia technologii do obsługi usług AIS i PIS do mPay.

List Intencyjny stanowi wyraz intencji stron w kwestii zawarcia przez strony umowy o współpracy w zakresie dostawy do mPay technologii umożliwiającej wdrożenie przez mPay usługi dostępu do informacji o rachunku _art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy o usługach płatniczych _”Ustawa”_ tzw. AIS – Account Information Service_ oraz usługi inicjowania płatności _art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy, tzw. PIS – Payment Initiation Service_. Usługi te będą świadczone na rzecz użytkowników końcowych przez mPay we własnym imieniu, w oparciu o zezwolenie działania w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej i w oparciu o należące do mPay certyfikaty techniczne dedykowane dla świadczenia usług AIS i PIS.

W celu realizacji przedmiotu listu intencyjnego, strony przystąpią do negocjacji umowy określającej zasady, zakres, warunki i terminy dot. współpracy stron. Intencją stron jest, aby umowa o dostawie technologii przez FIZEN na rzecz mPay została zawarta w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie listu intencyjnego. Jednocześnie strony uwzględniają, że zgodnie z art. 86 i 87 Ustawy umowa może kwalifikować się do przedłożenia do Komisji Nadzoru Finansowego co może wpłynąć na termin przewidziany w zdaniu powyżej.
FIZEN jest spółką technologiczną, tworzącą rozwiązania m.in. z zakresu obsługi technologicznej usług płatniczych i wyraża wolę oraz gotowość do stworzenia struktur i rozwiązań umożliwiających dostarczenie technologii spełniającej cele współpracy z mPay.