Raport bieżący ESPI 35/2022 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki mPay S.A.

By

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 775/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 23 sierpnia 2022 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 7.387.450 _siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki _”Akcje serii N”_.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że do dnia 26 października 2022 r. lub do pierwszego dnia notowania Spółki na Głównym Rynku GPW 3.378.378 Akcji serii N Spółki objętych jest zakazem sprzedaży.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.