Raport bieżący ESPI 31/2022 Unieważnienie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie.

By

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2022 z dnia 24 maja 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka w dniu 25 lipca 2022 r. otrzymała pismo od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie _”ZDM”_ dotyczące wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2022 r. w przedmiocie uwzględnienia odwołania jednego z oferentów i w konsekwencji unieważniania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył mPay w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat na postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych” organizowanego przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Dróg Miejskich.

W związku z powyższym wyrokiem ZDM powtórzy czynność badania i oceny ofert w celu wybrania najkorzystniejszej z nich. Spółka poinformuje w swoich raportach bieżących o dalszych istotnych dla mPay etapach postepowania przetargowego.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.