Raport bieżący ESPI 26/2022 mPay zawarł umowę z VIVUS FINANCE MPAY S.A.

By

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 30 czerwca 2022 r. zawarła ze spółką SOONLY FINANCE sp. z o.o. _dawniej: VIVUS FINANCE_ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa, NIP: 5252531320, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977 _”SOONLY”_ umowę, w której mPay zobowiązuje się do stałego i odpłatnego świadczenia usług pośrednictwa kredytu konsumenckiego przy zawieraniu umów pożyczek na rzecz SOONLY _”Umowa”_.
Strony zawarły Umowę na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.