Raport bieżący EBI 6/2021 ESPI 5/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

By

Zarząd Spółki mPay S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 03 lutego 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 03 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2020 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 7.320.000,00 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i był podzielony na 48.800.000 (czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 8.814.594,00 zł (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i jest podzielony na 58.763.960 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.