Raport bieżący EBI 1/2022 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad mPay Spółka Akcyjna

By

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 28/2021 („NWZ”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”.
Nowy, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu managerskiego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

zadanie-umieszczenia-okreslonych-spraw-w-porzadku-obrad-nwz-mpay

uchwaly-nwz-mpay-sa