Powołanie osoby zarządzającej

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Bartłomieja Smoka.
Pan Bartłomiej Smok pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój produktów i usług Emitenta.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Bartłomiej Smok ukończył Akademię Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Fizyki kierunek Fizyka medyczna uzyskując tytuł licencjat oraz Uniwersytet Łódzki na Wydziale Fizyki specjalność fizyka medyczna uzyskując tytuł magistra.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Telekomunikacji Polskiej S.A. – obsługa klientów, następnie związał się na stałe z branżą bankową. Pracując w firmie DSA sp. z o.o. zajmował się obsługą firm MŚP dla CitiBanku Handlowego. Następnie pracował w pionach sprzedaży leasingu: BZ WBK LEASING S.A., mLeasing.
Działalność wykonywana przez Pana Bartłomieja Smoka poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.
Pan Bartłomiej Smok w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych spółek prawa handlowego.
Pan Bartłomiej Smok w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego.
Pan Bartłomiej Smok nie pełni funkcji w organach spółek prawa handlowego.
Pan Bartłomiej Smok nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bartłomiej Smok nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bartłomiej Smok nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Bartłomiej Smok pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Bartłomiej Smok nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Bartłomiej Smok nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.