Podpisanie przez Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. za zgodą Rady Nadzorczej, Emitent zawarł z Zofią Skowron Biegłym Rewidentem nr ewidencyjny KIBR 5342, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: mgr Zofia Skowron Biuro Biegłych Rewidentów REWIZ w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2703, umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.