Raport bieżący EBI 2/2021 Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej

By

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że otrzymał wiadomość od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta które odbyło się w dniu 29 stycznia 2021 roku, zostały podjęte uchwały dotyczące m.in:

  1. wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę maksymalnie 2.735.389,20 złotych (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych) w ramach kapitału docelowego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) – Informacje poufne